ASHTANGA SUMMER CAMP

Już po raz drugi w długi sierpniowy weekend zapraszamy Was na swobodny, letni czas do niezwykłego kampusu Sobole. Dni wypełniać nam będzie praktyka ashtanga jogi, ale zostawimy też miejsce na cieszenie się spokojnym czasem w naturze, wzajemnym towarzystwem i prostymi, roślinnymi posiłkami. Wszystko to w przytulnej, domowej atmosferze. W przestrzeni pełnej swobody i luzu, w której każdy będzie mógł odnaleźć się tak, jak będzie tego potrzebował.

Opiekować się Wami będą:

Eloisa Iskandar – która prowadzić będzie większość zajęć i warsztatów.

Monika Popławska – która wspólnie z Eliosą zajmować się będzie Wami na mysore i wspierać w razie potrzeby na zajęciach warsztatowych.

Program

Środa 14.08

18:00 – przyjazd, zakwaterowanie

19:00 – kolacja

20:00 – spotkanie wprowadzające

Czwartek 15.08

8:00 – Mysore

10:00 – śniadanie

14:00 – lunch

16:30 – zajęcia warsztatowe

18:00 – kolacja

19:00 – spotkanie wieczorne (pranayama, chanting, medytacja)

Piątek 16.08

8:00 – Mysore

10:00 – śniadanie

12:00 – zajęcia warsztatowe

14:00 – lunch

18:00 – kolacja

19:00 – spotkanie wieczorne (ognisko)

Sobota 17.08

8:00 – Mysore

10:00 – śniadanie

13:00 – filozofia jogi

14:00 – lunch

16:30 – zajęcia warsztatowe

18:00 – kolacja

19:00 – spotkanie wieczorne (pranayama, chanting, medytacja)

Niedziela 18.08

8:00 – Mysore

10:00 – śniadanie

12:00 – joga nidra + spotkanie podsumowujące 

14:00 – lunch

Program może ulec niewielkim zmianom, w zależności od pogody i chęci uczestników.

Warsztaty nie będą tłumaczone na polski.

Miejsce

Kampus DesignNature w Sobolach , w którym będziemy dzielić wspólny czas, położony jest na uboczu (120 km od Warszawy), z dala od hałasu i zgiełku miasta. Panuje tam cisza i spokój, przerywane dzikimi koncertami ptaków.

Zamieszkamy w przytulnej, domowej atmosferze w odrestaurowanym zabytkowym drewnianym dworku. Części wspólne – jak m.in. salon, jadalnia, czy taras – są otwarte i dostępne dla wszystkich i pozwalają na komfortowe zadomowienie się. Ogromna przestrzeń w naturze, którą jest do dyspozycji, sprzyja wypoczynkowi i wyciszeniu, a także zachęca do wszelkich aktywności na świeżym powietrzu. Wieczorami można spotkać się przy ognisku, na zadaszonym tarasie lub w salonie przy kominku. Sobole nie są typowym ośrodkiem warsztatowym. Jest to przestrzeń, w której nie jest się gościem, a którą współtworzy się swoją obecnością.

Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4-osobowych z własnymi lub współdzielonymi łazienkami.

www.designnature.com

Cena

1950 zł (do 30.06) / 2150 zł (po 30.06)

Cena obejmuje

– noclegi

– 3 posiłki dziennie     

– sesje jogi

– nieograniczony dostęp do natury

Zadatek w wysokości 950 zł jest gwarancją rezerwacji miejsca.

Zwrot opłaty rezerwacyjnej jest możliwy, gdy na twoje miejsce znajdzie się inna osoba.

Zapisy i informacje: kontakt@monikapoplawska.com

Prowadzące

Eloisa Iskandar

Urodzona i wychowana w Caracas w Wenezueli, Eloisa obecnie mieszka i uczy w Maastricht w Holandii.

W Caracas Eloisa była nauczycielką w konstruktywistycznym przedszkolu, gdzie indywidualne potrzeby i talenty dzieci są punktem wyjściowym dla ich edukacji. Jej doświadczenie i zrozumienie edukacji wywarło duży wpływ na sposób uczenia przez nią praktyki i filozofii jogi, w której indywidualnie uwzględnia potrzeby i możliwości każdego ze swoich uczniów.

Eloisa rozpoczęła praktykę jogi w 2011 u Liz Carrasquel w Caracas. Zainspirowana pełnym miłości i poświęcenia podejściem swojej nauczycielki, a także zmęczona szybkim rytmem życia w dużym mieście, postanowiła pierwszy raz wyjechać do Indii. Od 2014 r. jeździ uczyć się do Sharatha Jois w KPJAY (obecnie Sharath Yoga Center). Dyscyplina i poświęcenie praktyce jej nauczyciela stanowiły dla niej źródło wielkiej inspiracji. W 2016 r. otrzymała autoryzację do uczenia Ashtanga Jogi.

Od pierwszej podróży do Indii Eloisa studiowała filozofię jogi i tradycyjną recytację mantr u dr M. Jayashree i prof. M. Narasimha w Anatha Research Foundation. Pozwoliło jej to lepiej zrozumieć i tłumaczyć transformującą siłę praktyki jogi.

Obecnie Eloisa pogłębia swoją praktykę i zrozumienie filozofii jogi pod okiem Ty Landruma.

Eliosa stara się pomóc swoim uczniom odnaleźć jak najlepszy balans pomiędzy dyscypliną a zabawą, pracą a relaksacją, aktywnością i wypoczynkiem zarówno w praktyce jogi, jak i poza nią. W czasie wolnym uwielbia gotować, spędzać czas w naturze i z przyjaciółmi.

Monika Popławska

Ashtanga joga jest obecna w jej życiu od kilkunastu lat. Jej praktyka, jak i sposób, w jaki przedstawia ją innym, oparte są na tradycyjnym systemie przekazywanym w KPJAYI w Mysore, w południowych Indiach, gdzie miała możliwość podróżować kilka lat z rzędu i uczyć się bezpośrednio od Sharata Jois, od którego dostała autoryzację do uczenia ashtanga jogi. Współzałożycielka Ashtanga Warszawa – przestrzeni na warszawskim Mokotowie, dedykowanej do praktyki Ashtanga Jogi i budowania społeczności, której bliska jest ta metoda.

Ashtanga pozwoliła Monice świadomie doświadczyć subtelnych połączeń pomiędzy ciałem, umysłem, emocjami i przenikającą je energią. I stanowiła punkt wyjścia dla eksploracji sposobów i metod, które łącząc pracę z ciałem, oddechem i uważnością pozwalają uwalniać nasze najgłębsze schematy i napięcia na poziomie fizycznym i psychicznym. Zapoczątkowana tym fascynacja głęboko transformującymi możliwościami, jakie drzemią w świadomej pracy z ciałem, doprowadziła ją do metody Mięśniowo Powięziowego Rozluźniania Energetycznego (MER – Myofacial Energetic Release) – sposobu głębokiej i świadomej pracy przez dotyk. Stanowi ona obecnie, obok ashtangi, główną metodę, którą pracuje z ludźmi.

____________________________________________________________________

ASHTANGA SUMMER CAMP

During the long August weekend, we invite you for a leisurely summer time at the extraordinary Sobole campus. Our days will be filled with Ashtanga yoga practice, but we’ll also leave room for enjoying quiet time in nature, each other’s company and simple, plant-based meals. All this in a cozy, homey atmosphere. In a space full of freedom and ease, where everyone will be able to find themselves as they need.

You will be looked after by:

Eloisa Iskandar – who will lead most of the classes and workshops.

Monika Popławska – who, together with Eliosa, will take care of you on mysore and support you when needed in workshops.

Program

Wednesday 14.08

18:00 – arrival, accommodation

19:00 – dinner

20:00 – introductory meeting

Thursday 15.08

8:00 – Mysore

10:00 – breakfast

14:00 – lunch

16:30 – workshops

18:00 – dinner

19:00 – evening meeting (pranayama, chanting, meditation)

Friday 16.08

8:00 – Mysore

10:00 – breakfast

12:00 – workshops

14:00 – lunch

18:00 – dinner

19:00 – evening meeting (bonfire)

Saturday 17.08

8:00 – Mysore

10:00 – breakfast

13:00 – philosophy of yoga

14:00 – lunch

16:30 – workshops

18:00 – dinner

19:00 – evening meeting (pranayama, chanting, meditation)

Sunday 18.08

8:00 – Mysore

10:00 – breakfast

12:00 – yoga nidra + closing meeting 

14:00 – lunch

The program is subject to slight changes, depending on the weather and the desire of the participants.

The workshop will not be translated into Polish.

Venue

The DesignNature campus in Soboly , where we will share our time together, is located in a remote area (120 km from Warsaw), away from the noise and bustle of the city. There is peace and quiet, punctuated by wild concerts of birds.

We will stay in a cozy, homely atmosphere in a restored historic wooden mansion. Common areas – such as the living room, dining room, and terrace, among others – are open and accessible to all and allow you to settle in comfortably. The vast space in nature at one’s disposal is conducive to relaxation and tranquility, and encourages all kinds of outdoor activities. In the evenings you can gather around the campfire, on the covered terrace or in the living room by the fireplace. Sobole is not a typical workshop center. It is a space where you are not a guest, but which you co-create with your presence.

Accommodation is in 2,3,4-bed rooms with their own or shared bathrooms.

www.designnature.com

Price

1950 PLN (until 30.06) / 2150 PLN (after 30.06)

The price includes

– accommodation

– 3 meals a day    

– yoga sessions

– unlimited access to nature

A deposit of PLN 950 is a guarantee to reserve your place.

The reservation fee is refundable if another person takes your place.

Registration and information: kontakt@monikapoplawska.com

Teachers

Eloisa Iskandar

Born and raised in Caracas, Venezuela, Eloisa currently lives and teaches in Maastricht, the Netherlands.

In Caracas, Eloisa was a teacher in a constructivist kindergarten, where children’s individual needs and talents are the starting point for their education. Her experience and understanding of education has greatly influenced the way she teaches yoga practice and philosophy, where she individually considers the needs and abilities of each of her students.

Eloisa began her yoga practice in 2011 with Liz Carrasquel in Caracas. Inspired by her teacher’s loving and dedicated approach, and tired of the fast pace of life in the big city, she decided to travel to India for the first time. Since 2014, she has been going to study with Sharatha Jois at KPJAY (now Sharath Yoga Center). Her teacher’s discipline and dedication to practice have been a source of great inspiration for her. In 2016, she received authorization to teach Ashtanga Yoga.

Since her first trip to India, Eloisa has studied yoga philosophy and traditional mantra recitation with Dr. M. Jayashree and Prof. M. Narasimha at the Anatha Research Foundation. This allowed her to better understand and translate the transformative power of yoga practice.

Currently, Eloisa is deepening her practice and understanding of yoga philosophy under the guidance of Ty Landrum.

Eliosa strives to help her students find the best possible balance between discipline and play, work and relaxation, activity and leisure both in and out of yoga practice. In her free time, she loves cooking, spending time in nature and with friends.

Monika Poplawska

Ashtanga yoga has been present in her life for more than a dozen years. Her practice, as well as the way she introduces it to others, is based on the traditional system handed down at KPJAYI in Mysore, South India, where she had the opportunity to travel several years in a row and learn directly from Sharat Jois, from whom she received authorization to teach Ashtanga yoga. She co-founded Ashtanga Warsaw, a space in Warsaw’s Mokotow district, dedicated to practicing Ashtanga Yoga and building a community close to the method.

Ashtanga allowed Monica to consciously experience the subtle connections between body, mind, emotions and the energy that permeates them. And it provided a starting point for exploring ways and methods that, by combining work with the body, breath and mindfulness, allow us to release our deepest patterns and tensions on the physical and mental levels. Sparked by this fascination with the deeply transformative possibilities inherent in working consciously with the body, it led her to the method of Myofascial Energetic Release (MER) – a way of working deeply and consciously through touch. It is now, along with ashtanga, the main method she works with people.

Dodaj komentarz