Pranayama

Spotykamy się w kameralnej grupie, aby pracować nad oddechem. Podczas zajęć robimy różne ćwiczenia przygotowujące do bezpiecznej i skutecznej praktyki prāṇāyāmy, a także tradycyjne prāṇāyāmy.

A WEEKEND TO FLY

SPRING ASHTANGA YOGA RETREAT

/english below/

W wiosenny weekend marca, kiedy przyroda budzi się po zimie, zapraszamy na energetyzujący czas wypełniony praktyką ashtanga jogi. Podczas warsztatu skupimy się szczególnie na vinyasach i balansach, tak aby znaleźć w praktyce jak najwięcej lekkości. I by choć na chwilę wzlecieć ponad matę i codzienność.

Będzie dużo teorii i praktyki ashtanga jogi, ciepło, uśmiechy i pyszne roślinne jedzenie. Każdy jest mile widziany – niezależnie od poziomu praktyki.

Opiekować się będą Wami:

Eloisa Iskandar – która prowadzić będzie większość zajęć i warsztatów.

Monika Popławska – która wspólnie z Eliosą zajmować się będzie Wami na mysore i wspierać w razie potrzeby na zajęciach warsztatowych.

PROGRAM (może ulec drobnym zmianom)

Piątek 24.03
18:00 – przyjazd, zakwaterowanie
19:00 – kolacja
20:00 – spotkanie wprowadzające

Sobota 25.03
8:00 – Mysore
10:00 – śniadanie
12:00 – warsztaty praktyczne – jumping & flying (przejścia)
14:00 – lunch
16:30 – warsztaty teoretyczne
18:00 – kolacja
19:00 – spotkanie wieczorne

Niedziela 26.03
8:00 – Mysore
10:00 – śniadanie
12:00 – warsztaty praktyczne – balanse
13:15 – spotkanie podsumowujące – pytania i odpowiedzi 
14:00 – lunch

Warsztaty nie będą tłumaczone na polski. W razie potrzeby będzie można skorzystać ze wsparcia w tłumaczeniu ze strony Moniki.

Eloisa Iskandar

Urodzona i wychowana w Caracas w Wenezueli, Eloisa obecnie mieszka i uczy w Maastricht w Holandii.

W Caracas Eloisa była nauczycielką w konstruktywistycznym przedszkolu, gdzie indywidualne potrzeby i talenty dzieci są punktem wyjściowym dla ich edukacji. Jej doświadczenie i zrozumienie edukacji wywarło duży wpływ na sposób uczenia przez nią praktyki i filozofii jogi, w której indywidualnie uwzględnia potrzeby i możliwości każdego ze swoich uczniów.

Eloisa rozpoczęła praktykę jogi w 2011 u Liz Carrasquel w Caracas. Zainspirowana pełnym miłości i poświęcenia podejściem swojej nauczycielki, a także zmęczona szybkim rytmem życia w dużym mieście, postanowiła pierwszy raz wyjechać do Indii. Od 2014 r. jeździ uczyć się do Sharatha Jois w KPJAY (obecnie Sharath Yoga Center). Dyscyplina i poświęcenie praktyce jej nauczyciela stanowiły dla niej źródło wielkiej inspiracji. W 2016 r. otrzymała autoryzację do uczenia Ashtanga Jogi.

Od pierwszej podróży do Indii Eloisa studiowała filozofię jogi i tradycyjną recytację mantr u dr M. Jayashree i prof. M. Narasimha w Anatha Research Foundation. Pozwoliło jej to lepiej zrozumieć i tłumaczyć transformującą siłę praktyki jogi.

Obecnie Eloisa pogłębia swoją praktykę i zrozumienie filozofii jogi pod okiem Ty Landruma.

Eliosa stara się pomóc swoim uczniom odnaleźć jak najlepszy balans pomiędzy dyscypliną a zabawą, pracą a relaksacją, aktywnością i wypoczynkiem zarówno w praktyce jogi, jak i poza nią. W czasie wolnym uwielbia gotować, spędzać czas w naturze i z przyjaciółmi.

Monika Popławska

Ashtanga joga jest obecna w jej życiu od kilkunastu lat. Jej praktyka, jak i sposób, w jaki przedstawia ją innym, oparte są na tradycyjnym systemie przekazywanym w KPJAYI w Mysore, w południowych Indiach, gdzie miała możliwość podróżować kilka lat z rzędu i uczyć się bezpośrednio od Sharata Jois, od którego dostała autoryzację do uczenia ashtanga jogi. Regularna praktyka krok po kroku zaczęła wprowadzać zmiany w jej życiu, które sięgały daleko poza prostokąt maty. A ostatecznie doprowadziły ją one do współzałożenia Ashtanga Warszawa – przestrzeni na warszawskim Mokotowie, dedykowanej do praktyki Ashtanga Jogi i budowania społeczności, której bliska jest ta metoda.

MIEJSCE:

Oczyszczalna Miejsce składa się z dwóch niezależnych obiektów – Oczyszczalni i Rozpieszczania. Obydwa stanowią przykład ciekawej, minimalistycznej architektury, z wygodnie wykończonymi wnętrzami o oryginalnym wystroju. Znajdują się na 10 hektarowym, zadrzewionym terenie, co zapewnia całkowity spokój i możliwość odosobnienia. Pokoje są 2-3 osobowe, każdy z osobną łazienką. Sala do jogi jest jasna i przestronna, a w zimowym czasie dodatkowego uroku dodaje jej opalany drewnem kominek.

Zakwaterowanie w klimatycznych pokojach 2,3-osobowych z własnymi łazienkami.

DOJAZD:

Oczyszczalnia Miejsce położona jest niespełna 50 km od Warszawy. Dojazd we własnym zakresie.

TERMIN:

Piątek-niedziela 24-26 marzec 2023

KOSZT:

1100 zł (do 14.02.2023) / 1250 zł (po 14.02.2023)

Cena obejmuje
– noclegi
– 3 roślinne posiłki dziennie
– sesje jogi

Zadatek w wysokości 550 zł jest gwarancją rezerwacji miejsca.

Zwrot opłaty rezerwacyjnej jest możliwy, gdy na twoje miejsce znajdzie się inna osoba.

Zapisy i informacje: kontakt@ashtangawarszawa.pl

.

.

.

On a spring weekend in March, when nature is waking up after winter, we invite you to an energizing time filled with ashtanga yoga practice. During the workshop we will focus particularly on vinyasas and balances, so as to find as much lightness in the practice as possible. And to fly above the mat and everyday life for a while.

There will be lots of theory and practice of ashtanga yoga, warmth, smiles and delicious plant-based food. Everyone is welcome – regardless of level of practice.

You will be taken care of by:

Eloisa Iskandar – who will lead most of the classes and workshops.

Monika Poplawska – who, together with Eliosa, will take care of you on mysore and support you, if necessary, in the workshops.

PROGRAM (may be slightly modified)

Friday 24.03
18:00 – arrival, accommodation
19:00 – dinner
20:00 – introductory meeting

Saturday 25.03
7:30 – Mysore
9:30 – breakfast
12:00 – practical workshop – jumping & flying (transitions
)14:00 – lunch
16:30 – theoretical workshops
18:00 – dinner
19:00 – evening meeting

Sunday 25.03
7:30 – Mysore
9:30 – breakfast
12:00 – practical workshop – arm balances
13:15 – closing meeting1
4:00 – lunch

The workshop will not be translated into Polish. Translation support from Monica will be available if needed.

Eloisa Iskandar

Born and raised in Caracas, Venezuela, Eloisa Iskandar currently lives and teaches in Maastricht, the Netherlands.

​In Caracas, Eloisa was a teacher in a constructivist pre-school. In constructivist pre-schooling, children’s individual needs and talents are taken as the starting point for their education. Her insights as an educator influence her teaching of the practice and philosophy of Yoga that focuses on each individual student’s needs and abilities.

​Eloisa started practicing Yoga in 2011 with Liz Carrasquel in Caracas. Inspired by the dedication and love of her teacher, and tired of the rhythm of a big city, she decided to undertake her first adventure to India.

So, since 2014, Eloisa has been studying Yoga with Sharat Jois at KPJAYI (now Sharath Yoga Center). Her teacher’s discipline and devotion to the practice continue to be a great source of inspiration to her. In 2016 Eloisa received the authorization to teach Ashtanga Yoga.

​Since her first visit to India, Eloisa has been studying Yoga Philosophy and devotional chanting with Dr. M. Jayashree and Prof. M. Narasimha at the Anatha Research Foundation. This has helped her to better explain to others the transformational power of Yoga. Eloisa also enjoys chanting as a devotional practice.

Currently Eloisa is deepening her practice and philosophy studies with Ty Landrum.

​Eloisa strives to help her students to balance discipline and joy, work and relaxation, activity and rest in their Yoga practice and beyond.

Eloisa enjoys cooking delicious food, being in nature, and laughing with friends.

Monika Poplawska

Ashtanga yoga has been present in her life for more than a dozen years. Her practice, and the way she introduces it to others, is based on the traditional system taught at KPJAYI in Mysore, southern India, where she had the opportunity to travel several years in a row and learn directly from Sharat Jois, from whom she received authorization to teach Ashtanga yoga. Step by step, regular practice began to make changes in her life that reached far beyond the mat. And eventually they led her to co-found Ashtanga Warsaw, a space in Warsaw’s Mokotow dedicated to practicing Ashtanga Yoga and building a community close to the method.

PLACE:

Oczyszczalnia Miejsce consists of two independent buildings – Oczyszczalnia Miejsce and the Rozpieszczanie. Both exemplify interesting, minimalist architecture, with comfortably finished interiors of original design. They are located on a 10-acre wooded area, which provides total peace and seclusion. The rooms are 2-3, each with a separate bathroom. The yoga room is bright and spacious, with a wood-burning fireplace adding extra charm in the winter time.

Accommodation is in atmospheric 2,3-bed rooms with private bathrooms.

ACCESS:

Oczyszczalnia Miejsce is located less than 50 km from Warsaw. Getting there on your own.

DATES:

Friday-Sunday 24-26 March 2023

COST:

1100 PLN (until 14.02.2023) / 1250 PLN (after 14.02.2023)

The price includes:
– accommodation
– 3 plant-based meals a day
– yoga sessions

A deposit of PLN 550 is a guarantee to reserve your place.

The reservation fee is refundable if another person takes your place.

Registration and information: kontakt@ashtangawarszawa.pl

Ashtanga Prowadzona

Na ashtandze prowadzonej sekwencja rozliczana jest we wspólnym rytmie dla całej grupy. Zajęcia oparte są na początku pierwszej serii ashtanga jogi. Poznasz na nich kolejność sekwencji pozycji oraz system viniasy. Poczujesz płynne połączenie ruchu ze spokojnym, głębokim oddechem. Zapoznasz się z techniką wykonywania pozycji fragmentu tradycyjnej sekwencji ashtanga jogi, a także poczujesz znaczenie oddechu i koncentracji podczas praktyki.

Na zajęciach prowadzonych skorzystać mogą szczególnie osoby, które zaczynają zapoznawać się z systemem ashtangi lub nie miały z nim wcześniej kontaktu. Tak, by móc swobodnie i pewnie dołączyć do wspólnej praktyki mysore. Zajęcia te są  też dobrym uzupełnieniem praktyki dla osób, które już regularnie uczestniczą w zajęciach mysore, ale potrzebują utrwalenia sekwencji ashtangi.

Rozluźnienie w dyskomforcie

Mówi się, że ashtanga jest wymagającą fizycznie praktyką. I dla większości osób taka jest. Każdy natrafi w niej na element, który będzie stanowił dla niego wyzwanie. Co to będzie, jest bardzo indywidualne. Ale prędzej czy później staniemy twarzą w twarz z pozycją, która będzie stanowiła dla nas wyraźne wyjście poza strefę komfortu. Której towarzyszyć będą silniejsze emocje, obawa, niechęć. I która uruchamiać będzie nasze automatyczne reakcje na tego rodzaju sytuacje.


W praktyce mamy przestrzeń, by się w takim momencie zatrzymać. Przyjrzeć się temu, co się pojawia. Zwolnić. Zaobserwować reakcje w ciele. Znaleźć głębszy oddech. Rozluźnić się. W bezpiecznych warunkach uczyć się odnajdywania się w sytuacji dyskomfortu. Oswajać ją. Dać wybrzmieć emocjom, które generuje, a jednocześnie nie oddawać im kontroli. Zauważyć, że tam, gdzie wydawało by się, ze dotarliśmy do ściany, zaczyna stopniowo pojawiać się miejsce na zrobienie kolejnego kroku.


Szczególnie w ostatnim czasie doceniam ten aspekt praktyki. Rozluźnienie w sytuacji dyskomfortu. Odnajdywanie spokoju w momentach, gdy pojawia się natłok emocji. Świadomy powrót do ciała i oddechu. Zadbanie o siebie w chwili, gdy na samą sytuację nie mamy większego wpływu.